Pracovná zdravotná služba

"Jedným zo základných predpokladov na to, aby bola firma v podnikaní úspešná, je bezpečné a zdravie nepoškodzujúce pracovisko, kde pracovný výkon realizuje zdravý zamestnanec"


Rozsah poskytovaných služieb

1. Dohľad nad prácou a pracovnými podmienkami

Prvým krokom je realizácia vstupného zdravotno – hygienického auditu:

Realizácia vstupného zdravotno – hygienického auditu práce a pracovného prostredia, ktorý pozostáva z:

 • fyzickej obhliadky všetkých pracovísk klienta
 • posúdenia zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia a identifikácie nebezpečenstiev v pracovnom prostredí
 • vypracovanie protokolu s návrhom opatrení na ochranu zdravia zamestnancov
 • vypracovanie kategorizácie pracovných činností z hľadiska zdravotných rizík
 • vypracovanie náplne a rozsahu lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci 
 • oboznámenie klienta s opatreniami, ktoré je nevyhnutné uskutočniť pre zosúladenie pracovných podmienok so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a následné vytvorenie plánu optimalizácie pracovných podmienok s ohľadom na zdravie zamestnancov.

Priebežná činnosť:

Realizácia navrhovaných nápravných opatrení, na základe aktuálnych zistení. Realizácia pravidelných previerok pracovísk – každoročné hodnotenie rizika. Kontrola dodržiavania stanovených podmienok v oblasti hygieny a fyziológie práce. Hodnotenie podmienok práce so zobrazovacími jednotkami. Hodnotenie psychickej pracovnej záťaže. Posúdenie manipulácie s bremenami. Posúdenie celkovej fyzickej záťaže.


Objektivizácie (merania) rizikových faktorov


Spracovanie komplexnej dokumentácie

 • prevádzkových poriadkov a posudkov o riziku na jednotlivé faktory práce a pracovného prostredia
 • traumatologického plánu
 • návrhov na zaradenie pracovných činností do rizikových prác
 • informácie o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík u zamestnancov, vykonávajúcich rizikové práce, pre RÚVZ – každoročne k 31.12.
 • náplň rekondičného pobytu
 • smernica na pitný režim

Školenia, kurzy, vzdelávanie

(rozsah vieme prispôsobiť aktuálnym požiadavkám)

 • Poskytovanie prvej pomoci
 • Práca v hluku
 • Práca s chemickými faktormi
 • Práca so zobrazovacími jednotkami
 • Ručná manipulácia s bremenami
 • Psychohygiena práce
 • Epidemiologicky závažná činnosť
 • Výchova zamestnancov k ochrane a podpore zdravia

Edukácia zamestnancov (písomné vypracovanie)

Priebežne počas roka vypracovávame materiály na nástenku podľa aktuálnej problematiky.


Poradenstvo

 • pri plánovaní a zavádzaní nových technológií a látok z pohľadu možného poškodzovania zdravia
 • v oblasti ergonómie a fyziológie práce
 • v oblasti práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
 • v oblasti imunizácie (očkovania) zamestnancov
 •  v oblasti ochrany zdravia zamestnancov (organizácia práce a usporiadanie pracovísk, minimalizácia zdravotných rizík)
 • pri zaraďovaní zamestnancov na pracovnú rehabilitáciu
 • pri zabezpečovaní rekondičných pobytov
 • pri organizovaní systému prvej pomoci
 • pri rozboroch pracovnej neschopnosti, chorôb z povolania a ochorení súvisiacich s prácou
 • pri aktualizovaní legislatívy súvisiacej s ochranou zdravia pri práci
 • v zmysle metodického usmernenia so zohľadnením špecifickosti prevádzky (dispozičné a ergonomické usporiadanie pracoviska, výrobné technológie používanie prostriedkov individuálnej ochrany, organizácia práce a odpočinku, pitný režim a stravovanie zamestnancov).

2. Dohľad nad zdravím zamestnancov

Výkon lekárskych preventívnych prehliadok – na objednanie podľa výberu zdravotníckeho zariadenia.

Vstupné, periodické, mimoriadne, iné a výstupné - špeciálne podľa pracovného zaradenia, vrátane špecifických laboratórnych vyšetrení zameraných na expozíciu daného faktora práce a pracovného prostredia

Testovanie zamestnancov na prítomnosť omamných a psychotropných látok v tele (certifikovaný multidrogový test na 10 druhov drog)

Očkovanie zamestnancov proti chrípke, kliešťovej encefalitíde a vírusovej hepatitíde.

Testovanie zamestnancov na SARS-CoV-2


Pripravili sme pre vás novinky nad rámec pracovnej zdravotnej služby:

Dni zdravia zamerané na prevenciu :

 • civilizačných kardiovaskulárnych ochorení - edukácia zamestnancov a poradenstvo (stravovacie návyky, pohybová aktivita), meranie krvného tlaku, výpočet BMI+ meranie obvodu pása, zistenie hladiny glykémie, cholesterolu a triglyceridov v krvi,meranie CO v dychu prístrojom Smokerlyzer (pre fajčiarov), poskytnutie letákov.
 • onkologických ochorení - edukácia zamestnancov a poradenstvo (samovyšetrovanie jednotlivých častí tela), preventívne vyšetrenie na okultné krvácanie,poskytnutie letákov.