BOZP

Bezpečnostnotechnická služba, výchova a vzdelávanie

Poskytujeme zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby dodávateľským spôsobom vykonáva :

bezpečnostný technik a autorizovaný bezpečnostný technik podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Bezpečnostný technik zabezpečuje :

 • Vypracovanie pravidiel a pokynov na zaistenie BOZP (interné smernice, dopravno- prevádzkový predpis, zoznam zakázaných prác pre ženy a mladistvých, miestne prevádzkové predpisy).
 • Vykonávanie previerok stavu BOZP na všetkých pracoviskách organizácie v lehotách stanovených v právnych predpisoch alebo v interných smerniciach (kontrola pracovísk, strojov, nástrojov, zariadenia, budov, dopravných ciest z hľadiska bezpečnosti, kontrola dodržiavania právnych a interných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a ochrany zdravia).
 • Vypracovanie zoznamu pre poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 • Vedenie evidencie pracovných úrazov, chorôb z povolania, havárií a porúch technických zariadení.
 • Vedenie príslušnej dokumentácie BOZP tak, aby bola v súlade so skutočným stavom.
 • Predkladanie pravidelných informácii zamestnávateľovi  o stave a vývoji BOZP na pracoviskách.
 • Vypracovanie plánu školení z oblasti BOZP.
 • Vstupné a periodické školenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov z predpisov BOZP podľa schváleného projektu vzdelávania.
 • Vedenie evidencie školení z oblasti BOZP.
 • Poradenstvo (mailové, telefonické) pri vyšetrovaní pracovných úrazov.
 • Príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu.
 • Zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu
 • Vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku.

Postup pri objednávaní služieb:

 • oslovte nás telefonicky, alebo e-mailom
 • zašleme vám krátky dotazník elektronickou formou
 • na základe odpovedí v dotazníku vám bude navrhnuté zloženie služieb a cena
 • náš odborný tím vás bude kontaktovať a podá Vám potrebné informácie.

Každý náš klient je posudzovaný individuálne, pravidelne vás informujeme o potrebných zmenách, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Spoločnosť AGEL Clinic, s.r.o poskytuje svoje služby na základe oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby, vydaného Národným inšpektorátom práce v Košiciach, ev. čís. : BTS-0015/21 zo dňa 22.06.2021.

Spoločnosť AGEL Clinic, s.r.o disponuje oprávnením na vykonávanie "Výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce" v rozsahu 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich, vydaného Národným inšpektorátom práce v Košiciach, ev. čís.: VVZ-0054/21-01.1 zo dňa 22.06.2021.